Articles

Tuesday, September 29, 2009 - 17:27
การหล่อลื่น หากใช้ตัวจ่ายน้ำมัน ควรตั้งการจ่ายน้ำมันไว้ที่ 2 หยดต่อ 1 นาที ถ้าเครื่องไม่สารถใช้ตัวจ่ายน้ำมันได้ ควรหยดน้ำมันลงไปในทางที่ลมเข้าวันละครั้ง 1 ถึง 2 หยด การบำรุงรักษา หากใช้เครื่องขัดทุกวัน ควรมีการถอดและตรวจสอบมอเตอร์ทุกๆ 3 เดือน หากจะต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่...
Tuesday, September 29, 2009 - 17:16
คืออุปกรณ์การขัดที่ใช้ร่วมกับกระดาษทรายจะใช้สำหรับการขัดลอกผิวสี ผิวสีโป้วหรือสีพื้น การจัดประเภทตามแหล่งกำลังงาน (POWER CLASSIFICATION) จัดแบ่งประเภทตามลักษณะแป้นรองขัด (PAD ACTION CLASSIFICATION) เครื่องขัดแบบซิงเกิ้ล แอ๊คชั่น (SINGLE-ACTION SANDER)...
Tuesday, September 29, 2009 - 16:16
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองขัด (กรณีขัดด้วยมือ) หรือเครื่องขัดชนิดต่างๆ เพื่อใช้ขัดผิวโลหะ ผิวสีเก่าผิวสีโป้ว ผิวสีพื้น รวมทั้งผิวสีทับหน้าและเคลียร์ ซึ่งจะมีความแตกต่างในรูปลักษณะ วัสดุที่ใช้ชนิดและขนาดของเม็ดทราย ตลอดจนวัตถุประสงค์การใช้งาน รูปลักษณะของกระดาษทราย (SHAPE CLASSIFICATION)...