SUPER TACK ABRASIVE PAPER ROLLS

SUPER TACK ABRASIVE PAPER ROLLS กระดาษทรายขัดแห้ง เอนกประสงค์ด้านหลังเคลือบด้วย - เมจิก (สักหลาด) ใช้งานติดกับจานรองหลังเมจิก - ขนาดม้วน ได้ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง LUBRICATED ALUMINUM ไม่อุดตัน คม - ทน ต่อการขัดใช้งาน สำหรับใช้งานขัดชิ้นงานที่ต้องการความพิถีพิถันจะถูกใช้งาน ส่วนใหญ่ในงานอุตสาหกรรมซ่อมแซม ที่ต้องการความประณีตและโรงงานประกอบรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์

เมจิก 25MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR DW P – 80 25 MM. x 10 M.
PCSM – STR CW P – 120 25 MM. x 15 M.
PCSM – STR AW P – 150 25 MM. x 15 M.
KFAAM – STR FW P – 400 25 MM. x 15 M.

เมจิก 50MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR DW P – 80 50 MM. x 10 M.
PCSM – STR CW P – 120 50 MM. x 15 M.
PCSM – STR AW P – 150 50 MM. x 15 M.
KFAAM – STR FW P – 400 50 MM. x 15 M.

เมจิก 75MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR DW P – 80 75 MM. x 10 M.
PCSM – STR   P – 100 75 MM. x 10 M.
PDSM – STR   P – 100 75 MM. x 15 M.
PDSM – STR CW P – 120 75 MM. x 15 M.
PCSM – STR AW P – 150 75 MM. x 15 M.
PCSM – STR   P – 180 75 MM. x 15 M.
PBSM – STR   P – 240 75 MM. x 15 M.
KFAAM – STR   P – 320 75 MM. x 15 M.
KFAAM – STR FW P – 400 75 MM. x 15 M.

เมจิก 95MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR DW P – 60 95 MM. x 10 M.
PDSM – STR DW P – 80 95 MM. x 10 M.
    P – 100 95 MM. x 10 M.
PCSM – STR CW P – 120 95 MM. x 15 M.
PCSM – STR AW P – 150 95 MM. x 15 M.
PCSM – STR   P – 180 95 MM. x 15 M.
KFAAM – STR FW P – 320-400 95 MM. x 15 M.

เมจิก 100MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
FVDAMM-STR   P – 60 100 MM. x 10 M.
PDSM – STR DW P – 80 100 MM. x 10 M.
PCSM – STR   P – 100 100 MM. X 10M.
PDSM – STR   P – 80 100 MM. x 15 M.
PCSM – STR CW P – 120 100 MM. x 15 M.
PCSM – STR AW P – 150 100 MM. x 15 M.
PBSM – STR   P – 240 100 MM. x 15 M.
KFAAM – STR   P – 320-400 100 MM. x 15 M.

เมจิก 114MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR   P – 80 114 MM. x 10 M.
PCSM – STR   P – 150 114 MM. x 15 M.

เมจิก 125MM.

CODE BACKING GRIT NO. SIZE
PDSM – STR   P – 80 125 MM. x 15 M.
PCSM – STR   P – 180 125 MM. x 15 M.
KFAAM – STR   P – 320 125 MM. x 15 M.